Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot!

PAKTUM

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

2017. május 25.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
A TOP-6.8.2-15-SH1-2016-00001 kódszámú, a „Gazdaság-és foglalkoztatásfejlesztési partnerség a Szombathelyi Járás területén” című projekt adatainak jogszabályszerű kezelése érdekében a Szombathelyi Képző Központ az alábbi szabályzatot alkotja.

1. Az adatkezelő személye
Az érintettek személyes  adatait  a  TOP-6.8.2-15-SH1-2016-00001 kódszámú, a „Gazdaság-és foglalkoztatásfejlesztési partnerség a Szombathelyi Járás területén  projekt megvalósítója, a Szombathelyi  Képző  Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szombathelyi Képző Központ  Kft.) mint adatkezelő kezeli.
A Szombathelyi Képző Központ Kft. kezeli az érintettek által a www.paktumiroda.hu honlapon megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon a Szombathelyi Képző Központ Kft. részére átadott személyes adatokat.

2. Érintett, Személyes adat
Érintett minden olyan személy, aki a www.paktumiroda.hu weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait (munkaadói-munkavállalói tanácsadás, hírlevél, fórum stb.) igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki a Szombathelyi Képző Központ Kft. szolgáltatásait igénybe veszi és ennek során a Szombathelyi Képző Központ Kft. részére az adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja és/vagy a honlapon regisztrál.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. A szabályzat hatálya és módosítása
Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya a Szombathelyi Képző Központ Kft. adatkezelésére terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki a konzorciumi partnerek, paktum szervezet tagjai adatkezeléseire.
A Szabályzat módosításának jogát kizárólagosan a Szombathelyi Képző Központ tartja fenn. A Szombathelyi Képző Központ Kft. kérésre tájékoztatja az érintetteket a módosításokról.  A Szombathelyi Képző Központ Kft. a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

4. A Szombathelyi Képző Központ Kft. tevékenysége
A Szombathelyi Képző Központ Kft. feladata a projektben a paktumiroda felállítása, működtetése, valamint szakértői és munkaerő-piaci szolgáltatások szervezése, biztosítása.
A Szombathelyi Képző Központ Kft. részére bármilyen formában eljuttatott személyes adatokat ezen tevékenységeivel összefüggésben kezel.

5. Irányadó jog
Az adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; míg az adatok megőrzésük időtartamára, jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelemre az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete az irányadó. 

6. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei
A személyes adatok kezelője a Szombathelyi Képző Központ Kft.
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása.
A Szombathelyi Képző Központ Kft. az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően a Szombathelyi Képző Központ Kft. jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.
Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.
Amennyiben az érintett a Szombathelyi Képző Központ Kft. jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók.
A Szombathelyi Képző Központ Kft. az adatokat a TOP-6.8.2-15-SH1-2016-00001 kódszámú projekt keretében a „Gazdaság-és foglalkoztatásfejlesztési partnerség a Szombathelyi Járás területén című projekthez kapcsolódó tevékenységek céljai megvalósítására felhasználhatja. A Szombathelyi Képző Központ Kft. törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
-személyes  adat kezelésére csak meghatározott célból kerülhet sor;
-az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie  ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
-a  személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes legyen;
-az  adatok pontosak, teljesek és időszerűek legyenek;
-az  érintettek jogai megfelelően érvényesüljenek. 

7. Az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése a Szombathelyi Képző Központ Kft. székhelyén (9700, Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.) történik. 
Adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH- 129898/2017.

8. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja a TOP-6.8.2-15-SH1-2016-00001 kódszámú projekt keretében a „Gazdaság-és foglalkoztatásfejlesztési partnerség a Szombathelyi Járás területén című  projekthez  kapcsolódó tevékenységek céljainak megvalósítása.  A Szombathelyi Képző Központ Kft. az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:
-Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
-Az érintett adottságainak és igényeinek a feltárása;
-Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása;
-Munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;
Az érintett adatait a Szombathelyi Képző Központ Kft. továbbítja a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya illetékes szervezeti egységéhez, ahol megfelelő tájékoztatást kap az esetleges további lépésekről. A szervezeti egységnél az adatkezelés a Vas Megyei Kormányhivatal hatályos Adatvédelmi Szabályzatában előírtak szerint történik.

Az érintettek tájékoztatása:
Amennyiben az érintett feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja a hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységeket mutatják be. 

9. A kezelt adatok köre
A Szombathelyi Képző Központ Kft. az érintett alábbi személyes adatait kezeli:
név,
e-mail cím,
telefonszám,
állandó lakcím,
tartózkodási  hely,
iskolai végzettség
Amennyiben az érintett ezen felül bármilyen más személyes adatát ( pl. szakmai  önéletrajzban, vagy más módon megadott egyéb adatok) a Szombathelyi Képző Központ  Kft. rendelkezésére bocsátja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Szombathelyi Képző Központ Kft. a szabályzat 8. pontjában meghatározott célokhoz felhasználhassa.
A www.paktumiroda.hu weboldal látogatása esetén a Szombathelyi Képző Központ Kft. rendszere automatikusan rögzítheti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

10. Az adatok felvétele
A Szombathelyi Képző Központ Kft. az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:
Az érintett által megadott személyes adatok;
Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok;
Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult.
A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:
Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhat a www.paktumiroda.hu weboldalon.
Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van a pályázati tevékenységek (tájékoztatók stb.) keretében személyesen megadnia adatait.
Érintett önkéntes adatszolgáltatása: az érintett adatait önként, felhívás nélkül adja át a  Szombathelyi Képző Központ  Kft -nek .
A fentieken túlmenően a Szombathelyi Képző Központ Kft. kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek a Szombathelyi Képző Központ Kft. és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek. 

11. Az adatok tárolása
A Szombathelyi Képző Központ Kft. az elektronikus módon rögzített adatokat (pl. azonosító adatok, képzettségre vonatkozó adatok) elektronikusan tárolja.  A papíralapon keletkezett  adatokat  a Szombathelyi Képző Központ Kft.  irattározza. 
Amennyiben az érintettel a pályázat keretében nem jön létre támogatotti  jogviszony ebben az esetben is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a későbbiekben tájékoztatás,  információ  áramlás lehetséges legyen. 
Adatkezelés nyilvántartása száma: NAIH- 129898/2017.

12. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása
Az adatokhoz a Szombathelyi Képző Központ Kft. érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.
A kezelt adatokat a Szombathelyi Képző Központ Kft. esetlegesen támogatotti  jogviszony létrejötte céljából továbbítja a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya illetékes szervezeti egységéhez, ahol az érintett a támogatotti jogviszony létrejöttével kapcsolatosan a további lépésekről megfelelő tájékoztatást kap.
A kezelt adatokat  a  Szombathelyi Képző Központ Kft.  csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé a pályázati tevékenységekhez nem kapcsolódó harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.
A Szombathelyi Képző Központ Kft. jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

13. Adatbiztonság
A Szombathelyi Képző Központ Kft. minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik  azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Informatikai biztonságról konkrétabban
A Szombathelyi Képző Központ Kft. az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

14. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
Az érintett kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szombathelyi Képző Központ Kft.  15 munkanapon belül törli.  
Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Szombathelyi Képző Központ Kft.  az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a  Szombathelyi Képző Központ Kft. -re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Szombathelyi Képző Központ Kft. , vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

A személyes feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja:
-jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
-az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
-annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az adatfeldolgozó rendszerekbe;

A fentiek alapján a Szombathelyi Képző Központ Kft. a megadott adatokat törli, ha:
-azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
-az érintett azt kéri;
-az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
-az adatkezelés célja megszűnt;
-azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. 

15. Az érintettek jogai
Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését  a  Szombathelyi Képző Központ Kft.  kérje.  Az érintett joga, hogy adatainak törlését a 15. pontban meghatározottak szerint kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást a Szombathelyi Képző Központ Kft. 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.

16. Az érintett felelőssége
Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szombathelyi Képző Központ Kft.  az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

17. Jogérvényesítés
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szombathelyi Képző Központ Kft.-hez, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.  A Szombathelyi Képző Központ Kft. a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.
A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacíme: 1530 Budapest Pf.5. telefonszáma: 06 1 391 1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu ), emellett bírósági úton (a Felhasználó lakóhelye szerint arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Törvényszék előtt) is érvényesítheti igényét.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 129898/2017.

18. Záró rendelkezések
Jelen Szabályzat 2018. 05.25. napján lép hatályba.
 
 
Szombathely,  2018.05.24 

Szombathelyi Képző Központ Kft.
 

 

Címkék:

KÖZÖSSÉG

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

webszerkesztő, szakács, egyszerűsített foglalkoztatás, kézi anyagmozgató, önkormányzatok, energiahatékonyság, paktum, mezőgazdasági munkás, varrónő, KKV, felszolgáló, rendezvénysorozat, mikrovállalkozások, munkavédelemi ellenőrzés, bérkalkulátor, munkavédelmi hatóság, projektmenedzser, Víz- és csőhálózat szerelő, kőműves, pedikűr, energiatakarékosság, mentor, szakmanépszerűsítő videó, állás, alkatrész értékesítő, ügyintéző, munkavállaló, szerszámgépjavító, termékfejlesztő, lamináló gépkezelő, pénzügy-számviteli ügyintéző, karosszéria lakatos, cafeteria, kfi, családi adókedvezmény, mobilfejlesztés, kormányhivatal, 2018., hegesztő oktató, csatornarendszer karbantartó, karosszérialakatos, családi pótlék, munkaviszony, kertész, paktum iroda, biztonsági őr, takarító, földmérő, operátor, mezőgazdasági gépkezelő, építés, munkabér, állásinterjú, gépkarbantartó, állványozó, esztergályos, mezőgazdasági gépész, faipari segédmunkás, mezőgazdasági vállalkozó, futár, vállalkozás, top 6.8.2, sorkezelő, asztalos, uniós források, foglalkoztatási paktum, 2018, NAV, ápoló, csomagoló, Távközlési optikai hálózatszerelő, kábelszerelő, kertépítő, betegszabadság, munkáltató, próbaidő, nyomdai kisegítő, vízhálózat karbantartó, pizzafutár, bolti eladó, innovációs tevékenységek, állásajánlat, képzés, gépész tervező, mezőgazdaság, rendezvény, gépszerelő, gépész tervező mérnök, pultos, álláskeresés, rakodómunkás, manikűr, kutatás fejlesztés és innováció, karbantartó, forgácsoló, őstermelő, munkáltatói juttatás, civil szervezetek, recepciós, álláskeresők, lakatos